Real Estate Site or Turkey, Property For Sale and For Rent.
Homepage Turkish for sale property Turkish for rent property Frequently Asked Questions
Türkçe | English
Detailed Search
22.07.2018 | 19:23
Real Estate Agency Search Bargain Price Ads. Fire Sale Housing Developments
Emlak Jet Homepage >Housing Developments>Life Park
Housing Developments New Housing Developments
Life Park
Menu
Housing Developmens Home Page
House Types
House Properties
Contact
Contact
Name Life Park
Square meter 50 m2 - 65 m2 - 75 m2
Building Company Sivişoğlu İnşaat
District Recep Köyü /
# of rooms 1+1, 2+1
Price range 45.000 TL
85.000 TL
Deadline 25/06/2011
www.karasulifepark.com
Güven, mutluluk ve konfor
Sivi?o?lu ?n?aat 1970 y?l?ndan bu yana hizmet vermektedir. Karasu’ya ilk müteahhit Anlay???n? getiren in?at firmalar?ndan biri olup günümüze ula?an yörenin en tecrübeli firmas?d?r.
Mü?terilerine en üst seviyede kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmi?tir. Sivi?o?lu ?n?aat birçok aileyi ev sahibi yaparak güven ve kalitenin simgesi olmu?tur. “ Mü?teri memnuniyeti ve güven , kalite ve sürat” ilkelerini esas alan firmam?z, taahhütlerini yerine getirmekte gösterdi?i titizli?iyle tan?nmaktad?r.
Kalk?nman?n yap? ta?lar?ndan biri olan in?aat sektörünün üstlendi?i ya?asal i?levler, en ince ayr?nt?lardan ba?layarak daima en iyiyi hedeflemeyi gerektirir. Sivi?o?lu ?n?aat gerçekle?tirmi? oldu?u ilk projeden bugüne, her zaman “zirve”yi hizmet anlay???n?n s?n?rlar?n? tan?mlayan temel ölçüt olarak benimsenmi?tir.
Ça?da? dünyan?n h?zla de?i?en beklentilerine en do?ru çözümlerle yan?t verirken, geli?imde, ba?ar?da, rekabette ve hizmette ula??lmas? hedeflenen de?il, yola ç?k?lan noktay? olu?turmu?tur.
?n?aat sektörünün farkl? alanlar?nda ayn? üstün uzmanl?k ve köklü deneyimle hizmet verirken, tamamlad???m?z her yeni projenin ya?ama ve ya?am? hep daha iyiye götürmeyi hedefleyen kurumsal birikimimize yepyeni de?erler katt???na inan?yoruz.

Gelece?in yeni hedeflerini birlikte güvenle kar??l?yoruz.
Güven, mutluluk ve konfor 1
Güven, mutluluk ve konfor 2
House Properties
Properties
yar? olimpik yüzme havuzu , kayd?rakl? çocuk havuzu, cafeterya, sauna,
fitness, çocuk oyun park? 150 m mesafede, 10 blok 235 daireli kat mülkiyetli L?FE PARK.
Deprem yönetmeli?ine uygun, kap?c? dairesi, site içi güvenlik, merkezi uydu sistemi,
merkezi kameral? güvenlik sistemi, binalar?n d?? cepheleri american siding dir dairelerde :du? teknesi, du?akabin,
termosifon, aspiratör, mutfak dolab?, elektrik ve su sayaçlar?,
çelik kap?, balkon, amerikan panel kap?, kartonpiyer,
barbekü, ?slak zeminler seramik, di?er zeminler laminant parke
korni? merkezi uydu sistemi Kameral? güvenlik sistemi
House Types
There is no residence type for this housing development
Homepage | For Sale Properties | For Rent Properties | Place an advertisement | Corporate | Help | Contact
© 2006 - 2018 Emlak Jet® | www.emlakjet.com
Turkish for sale property Turkish for rent property
Türkçe | English
Real Estate Agency Search | Bargain Price Ads. | Fire Sale | All Ads. | Housing Developments