Real Estate Site or Turkey, Property For Sale and For Rent.
Homepage Turkish for sale property Turkish for rent property Frequently Asked Questions
Türkçe | English
Detailed Search
19.07.2018 Thursday | 16:35
Real Estate Agency Search Bargain Price Ads. Fire Sale Housing Developments
Emlak Jet Homepage >Housing Developments>Bat?yakas? Konutlar?
Housing Developments New Housing Developments
Bat?yakas? Konutlar?
Menu
Housing Developmens Home Page
House Types
House Properties
Contact
Contact
Name Bat?yakas? Konutlar?
Square meter 131 m2 - 164 m2
Building Company Tokyar Eng. & Cont. Co. Ltd.
District
# of rooms 2+1, 3+1, 4+1
Price range ---------
Deadline Haziran 2009
www.batiyakasikonutlari.com
Ye?ile ve do?aya tutkun olanlar için
Tokyar 1978 y?l?nda kurulmu? ve 1982 y?l?na kadar ?ller Bankas?, TEK, Köy Hizmetleri ve TCK'na mühendislik ve mü?avirlik hizmetlerinde bulunmu?tur. 1982 y?l?nda in?aat taahhüt alan?nda faaliyete ba?layan Tokyar ilk y?llarda genellikle yap? in?aat i?leri yüklenirken 1985 y?l?ndan sonra içme suyu, ar?tma, kanalizasyon ve su alt?nda boru dö?eme in?aat? i?lerinde uzmanla?m??t?r. 1998 y?l?nda özel sektöre yönelik in?aatlarda faaliyet alan?m?za eklenmi?tir.

Tokyar olarak çal??ma ilkemiz dürüstlük ve güvendir. Yüklenmi? oldu?umuz her projeyi zaman?nda, kaliteden taviz vermeden öngörülen bütçe içinde tamamlam?? olman?n hakl? gururunu ya??yoruz.

Bat?yakas? Konutlar? projemizde , Ege Grup Yap? Endüstrisi A.? ortaklar?ndan Mimar C.Bahri MOLLAO?LU ve Mimar M.Veysi ÖZCAN ile Tokyar çat?s? alt?nda güç birli?i yaparak Bat?kent'te Ege Kardelen Konutlar? ile ba?layan çizgiyi bir ad?m ileriye ta??mak hedefiyle yola ç?kt?k.

Tokyar ça?da? mühendislik uygulamalar?, geli?en teknoloji ve de?i?en piyasa ko?ullar? içinde kendini her zaman yenilemi? ve geli?tirmi?tir. Hedefimiz daha nice y?llar ayni çizgide in?aat endüstrisinin hizmetinde olmakt?r.

Ye?ile ve do?aya tutkun olanlar için

BATIYAKASI Konutlar? 19.000 m² arsa üzerine in?a edilen 2 blok ve i? merkezinden olu?maktad?r. Mimari projesinden, çevre düzenlemesine kadar her?eyin en ince ayr?nt?s?na kadar sizler için dü?ünüldü?ü BATIYAKASI'nda 2+1, 3+1, 4+1 plan seçeneklerinin yer ald??? 120 daire bulunmaktad?r.

* Çevresi tamamen kapal? 24 saat aktif güvenlikli
* Güvenlik kontrollü tek site giri?i
* 16,000 m² peyzaj alan?
* Radye temel
* Konutlar?n d?? cephelerinde mantolama ile ?s? izolasyonu
* Katlar aras?nda ses yal?t?m? sa?layan asmolen dö?eme
* Her blokta fitness salonu
* Tüm konutlar için 1 araçl?k kapal? otopark
* Genel kullan?ma yönelik site içi aç?k otoparklar
* Tam beslemeli jeneratör
* Kapal? otopark ba?lant?l? 2 adet 8 ki?ilik asansör
* Çok amaçl? spor sahas? (basketbol-voleybol-tenis)
* Çocuk park? ve yürüyü? yollar?
* Kapal? otoparkda sprinker yang?n söndürme sistemi
* Her blokta 105 ton kullanma, 215 ton yang?n suyu deposu
* Paratoner
Ye?ile ve do?aya tutkun olanlar için 1
Ye?ile ve do?aya tutkun olanlar için 2
House Properties
Properties
Basketbol Fitness Merkezi Voleybol Tenis
Ko?u Parkuru Yürüyü? Parkuru Al??veri? Merkezi Çocuk Park?
24 Saat Güvenlik Güvenlikli Giri?
House Types
Bat?yakas? Konutlar? 2+1
Flat
No of rooms: 2+1
131 m2
Bat?yakas? Konutlar? 3+1
Flat
No of rooms: 3+1
150 m2
Bat?yakas? Konutlar? 4+1
Flat
No of rooms: 4+1
164 m2
Homepage | For Sale Properties | For Rent Properties | Place an advertisement | Corporate | Help | Contact
© 2006 - 2018 Emlak Jet® | www.emlakjet.com
Turkish for sale property Turkish for rent property
Türkçe | English
Real Estate Agency Search | Bargain Price Ads. | Fire Sale | All Ads. | Housing Developments