Real Estate Site or Turkey, Property For Sale and For Rent.
Homepage Turkish for sale property Turkish for rent property Frequently Asked Questions
Türkçe | English
Detailed Search
24.06.2018 | 11:52
Real Estate Agency Search Bargain Price Ads. Fire Sale Housing Developments
Emlak Jet Homepage >Housing Developments>Ergene Vadisi
Housing Developments New Housing Developments
Ergene Vadisi
Menu
Housing Developmens Home Page
House Types
House Properties
Contact
Contact
Name Ergene Vadisi
Square meter 60 m2 - 176 ö2
Building Company Makro İnşaat ve Yıltaş Ortak Girişimi
District Cerityaylası Köyü /
# of rooms 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1
Price range 66.500 TL
169.000 TL
Deadline Eylül 2009
www.ergenevadisi.com.tr
Ya?amdan bekledi?iniz her?ey
Trakya'n?n en h?zl? geli?en bölgesi Çorlu'da, Makro ?n?aat ve Y?lta? ?? Ortakl???, Trakya'n?n en büyük konut projesi Ergene Vadisi'ni, TOK? bünyesinde gerçekle?tiriyor. 1296 konutluk bu proje, Trakya Bölgesi'nin standartlar?n? bir basamak daha yükseltiyor.

Ya?amdan bekledi?iniz her ?ey... Ergene Vadisi, bir konut projesinde aran?lan özelliklerin üzerinde, ça?da? mimariyi, kaliteyi, konforu, sa?l???, güvenli?i, mutlulu?u, rahatl?k ve huzuru ayn? vadide sunabilen örnek bir proje. Bir ba?ka deyi?le Ergene Vadisi: yepyeni ve ayr?cal?kl? bir "ya?am konsepti". Kalite, konfor ve ayr?cal?k... Ergene Vadisi'nde yap?lar, ?stanbul Teknik Üniversitesi taraf?ndan onaylanan zemin etüt raporu ve projeler kullan?larak, ça??n ula?t??? en son teknolojik metotlarla ve radye temel, tünel kal?p sistemiyle üretiliyor. Ya?ad???n?z yerin güzelli?iyle gurur duymal?s?n?z... Ergene Vadisi'nin mimari tarz? ve uyumu site giri? kap?s?ndan dairenizin en küçük kö?esine var?ncaya kadar kendini hissettiriyor. Konusunda uzman iç mimarlar?n tasarlad??? mekânlar; s?ms?cak, ayr?cal?kl? ve keyifli bir ortamda oldu?unuzu hissettirecek pek çok ayr?nt?y? bir arada sunuyor. Ferah, huzur verici, uyumlu ve fonksiyonel... Evet, art?k Ergene Vadisi'ndesiniz. Modern bir kent ya?am?ndan bekledi?iniz her ?ey... Ergene Vadisi, ayr?cal?kl? olmakla kalm?yor, ba?ka ayr?cal?klar? da aya??n?za getiriyor: Seçkin markalar?n yer alaca??, 6 ayr? ünitedeki 76 adet ma?aza birimiyle, al??veri? art?k yan?ba??n?zda... Ayr?ca Carrefour, Migros, Orion ve Kipa gibi önemli merkezlere de çok yak?ns?n?z... Proje dâhilinde sizlere arma?an edilecek modern ilkö?retim okulu, çocuklar?n?z?n okula gözünüzün önünde gidip gelmesinin huzurunu ya?atacak. Ayr?ca, site biti?i?inde TOK? taraf?ndan in?a edilecek kapal? spor salonu, aç?k alan spor kompleksleri, kültür park?, sa?l?k tesisi üniteleri ve ye?il alanlar, ihtiyaç duydu?unuz her ?eyi yan? ba??n?za ta??yacak. K?saca modern bir kent konseptinden bekledi?iniz her ?ey, Ergene Vadisi'nde... Ye?ilden, maviden, p?r?l p?r?l bir çevreden bekledi?iniz her ?ey... Masmavi ve tertemiz gökyüzünün alt?nda, yemye?il a?açlar ve rengârenk çiçeklerle bezenmi? Ergene Vadisi dört mevsim do?ayla iç içe bir ya?am sunuyor. Ergene Vadisi'nde proje alan?n?n %83'ü ye?ile, suya ve sosyal ya?am alanlar?na ayr?lm?? durumda. Size daha fazla alan bizden, aileniz ve sevdiklerinizle keyfini sürmek sizden. Mavi ve ye?ille iç içe, do?ayla ba? ba?a bir ya?am ergenevadisi'nde... Sa?l?kl?, keyifli bir ya?amdan bekledi?iniz her ?ey... Spor, yüzme, yürüyü? ve özel bisiklet yollar?nda bisiklete binmek, cafe, vitamin bar, Türk hamam?, fitness, sauna keyfini birarada ya?amak ve çocuklar?n?z?n güven içerisinde oyun oynayabildi?i bir ev sahibi olmak ise hayaliniz... Bu hayaliniz art?k gerçe?e dönü?üyor... Ergene Vadisi'nin güvenli, e?lenceli ve heyecan verici serüveni ?imdi ba?l?yor. Sa?l?k, spor, keyif ve e?lence ad?na bekledi?iniz her ?ey, Ergene Vadisi'nde... Güvenlikten bekledi?iniz her ?ey... Ergene Vadisi, uzman mimari ve özgün bir tasar?m?n ürünü... Ergene Vadisi'ni d??ar?daki ya?amdan soyutlamadan, site sakinlerini "özel k?lan" ve güvenli?ini artt?ran estetik ve ???kland?r?lm?? bir duvar çevreliyor. Ergene Vadisi'nin giri?i, ç?k??? ve ortak alanlar? 24 saat kameralarla kontrol ediliyor. Kameral? interkom sistemi sayesinde güvenlik ekibiyle irtibat kurulabiliyor ve misafirleriniz zilinize bast???nda blok giri?i görüntülenebiliyor. Güvenli?in yeni adresi, Ergene Vadisi huzurdan bekledi?iniz her ?ey... Art?k arac?n?z? park ettikten sonra endi?eye mahal yok! Al??veri? dönü?ü kapal? otoparktan do?rudan asansöre geçip dairenizin bulundu?u kat butonuna basman?z yeterli... Siz daha dingin ve huzurlu bir ortamda ya?amay? hak ediyorsunuz... Ergene Vadisi'nde katlar aras?nda uygulanacak özel ses yal?t?m?, huzur içerisinde ya?aman?za yard?mc? oluyor. Huzurun yeni adresi, Ergene Vadisi... A6, B, C ve D bloklardaki dairelerin tamam?nda kapal? otopark kullan?m imkân? bulunmaktad?r. Ayr?ca misafirler için aç?k otopark alanlar? tasarlanm??t?r. Bugünden gelece?i görebilenler Ergene Vadisi'nde... Sizler ve yar?nlar?n?z olan çocuklar?n?z... Tercihiniz, modern mimariyle bütünle?mi?, kaliteli, konforlu, yemye?il bir çevrede sa?l?kl? ve güvenli bir ya?am ise; Ergene Vadisi sat?? ofisine gelin, uzman dan??manlar?m?z e?li?inde örnek dairemizi görün; Yeni ya?am?n?z? geçirece?iniz mekân?n s?ms?cak ortam?n? görerek ve kaliteye dokunarak ya?ay?n...

Gelece?i görebilenler aras?nda, gelece?in ?ehrinde bugünden yerinizi al?n...
Ya?amdan bekledi?iniz her?ey 1
Ya?amdan bekledi?iniz her?ey 2
House Properties
Properties
Spor Alan? Yüzme Havuzu Yürüyü? Yollar? Özel bisiklet Yollar?
Cafe Vitamin bar Türk hamam? Fitness
Sauna Al??veri? Merkezi Aç?k Otopark Kapal? Otopark
Misafir Otopark Alan? Güvenlik Güvenlik Duvar? Kontrollu Giri? ve Ç?k??
24 Saat Kameral? Kontrol
House Types
A Blok 1+1
Flat
No of rooms: 1+1
60 m2
A Blok 2+1
Flat
No of rooms: 2+1
76 m2
B Blok 2+1
Flat
No of rooms: 2+1
89 m2
C Blok 3+1
Flat
No of rooms: 3+1
133 m2
D Blok 4+1
Flat
No of rooms: 4+1
167 m2
D Blok 5+1
Flat
No of rooms: 5+1
176 m2
Homepage | For Sale Properties | For Rent Properties | Place an advertisement | Corporate | Help | Contact
© 2006 - 2018 Emlak Jet® | www.emlakjet.com
Turkish for sale property Turkish for rent property
Türkçe | English
Real Estate Agency Search | Bargain Price Ads. | Fire Sale | All Ads. | Housing Developments