Real Estate Site or Turkey, Property For Sale and For Rent.
Homepage Turkish for sale property Turkish for rent property Frequently Asked Questions
Türkçe | English
Detailed Search
19.06.2018 Tuesday | 11:58
Real Estate Agency Search Bargain Price Ads. Fire Sale Housing Developments
Emlak Jet Homepage >Housing Developments>Minimal
Housing Developments New Housing Developments
Minimal
Menu
Housing Developmens Home Page
House Types
House Properties
Contact
Contact
Name Minimal
Square meter 35 m2 - 97 m2
Building Company Dumankaya
District
# of rooms Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1
Price range 82.000 TL
204.000 TL
Deadline Aral?k 2010
www.dumankayaminimal.com
Mimariye Minimal Bir Yakla??m...
minimaldemanzara: panoromikmanzara
istanbul Kurtköy.. geni? bir vadi.. 19.000 m2 do?al teraslar... 149 daireden uzun uzun bak?labilen bir manzara.. günün ve gecenin renkleriyle de?i?en mevsimlerin en pastoral görüntülerini önünüze getiren.. bakt?kça içinizi açan. Gözlerinizi dinlendirin.. ruhunuzu da.

minimaldeyal?nl?k: seçiciyal?nl?k
Bir ar?nma... Hayat?n olumsuzluklar?ndan, can s?k?nt?lar?ndan.. rahats?z eden ne varsa, hayat?n d???nda b?rakma. içinize iyi gelecek ayr?nt?lara odaklanan bir bak?? aç?s?. kendinizi gerçekle?tirebilce?iniz, kendinizi ifade edebilce?iniz bir hayat için gerekenler. sadece bu kadar.

minimaldeaz: dahaçok
ruhunuza iyi gelecek ayr?nt?lar... ça?da ya?am?n gerektirdi?i her ?ey hem elinizin alt?nda.. hem de yokmu? gibi.. evet, tam böyle.. hayat?n ayr?nt?lar?na odaklanan minimal bak?? aç?s?na e?lik eden, yap? teknolojisinin son ürünleri.. yal?n bir konforu ya?ay?n.

minimaldehayat: rafinehayat
hayal etti?iniz hayat için her ?ey.. örne?in geni? mi geni? sosyal bir alan. çevresinde ak?p giden göletler... üstlerinde ah?ap köprüler.. örne?in vadiye bakan eksiksiz bir fitness center ve spa.. kafetaryaya kom?u aç?k yüzme havuzu... istedi?inizde dostlar?n?z? a??rlay?n.. istedi?inizde kendinizle ba? ba?a kal?n.

minimaldebahçe: eviniçindebahçe
bloklar ya 2 ya da 4 katl?.. giri? katlar?n?n önü yemyei? bahçe.. stüdyolarda iç bahçeler.. üst katlarda ise teras bahçeleri.. özetle bahçe tazeli?inde süregiden bir hayat.. ya?ama enerjinizi tazeleyin.

minimaldezaman: de?erlenenzaman
her ?ey arkada kald?.. sizi üzen, y?pratan, ruhunuzu ac?tan, ?imdi bol oksijen, çok güleryüz.. dünya burada do?an?n seslerine teslim.. zaman geni?, mekan zamanla uyumlu.. art? bir de?er kat?yor hayata. a?k gibi, su gibi. k?p?rt?lar duyuluyor... belli belirsiz. içinizin sesine kulak verin.

minimalde???k: evinin?????
her pencere vadinin ???k oyunlar?na seyirci. günün ve gecenin her saatinde. örne?in bir bulut geçer.. güne? ???klar?nda gümü?i ???lt?lar odalar? doldurur. bir rüzgar eser.. yapraklar?n gölgesi dalgan?r. salonda, mutfakta yada banyoda ye?ilin dans?.. ???k mekan?n parças?.. hatta ta kendisi, ya?ay?n doyas?ya..

minimaldeseçenek: dahaçokseçenek
küçük akarsu göletleriyle bezeli geni? bir vadiye bakan, topografyayla uyumlu 2 ve 4 katl? bloklarda toplam 149 daire.. 47 ya da 63 m2 1+1 stüdyolarda, 78 ve 97 m2 2+1, 93 ve 115 m2 3+1 seçeneklerde birinci s?n?f malzemeyle tefri?at, mutfak ve banyolarda i?levsel yerle?im.. gözünüze iyi gelen her ?ey. dostlar?n?za yal?nl???n konforu diye anlat?n.

minimaldespor: doyas?yaspor
forma girmek ya da formunu korumak isteyenlere fitness center'da spor aletleri eksiksiz.. spa ise ar?nd?r?p zindeli?i yeniliyor. voleybol, basketbol, tenis ya da mini futbol için çok amaçl? spor sahas?. aç?k yüzme havuzu..yüzün yüzebildi?inizce. göletlerin çevresindeki yürüyü? ve ko?u parkuru al??kanl?k yarat?yor. her gün toksin at?n, rahatlay?n.

minimaldegüvenlik: ekstragüvenlik
güvenlik önlemleri de özenli. zemin etüdleri yap?larak in?a edilen bloklarda kullan?lan betonarme karkas sistem, depreme kar?? direnç perdesi. özel güvenlik ekibi ise 24 saat görev ba??nda. gözlerinizi kapat?n.. güven duygusunun kuca??na uzan?n.

minimaldeula??m: kolayula??m
minimal vadisi seçkin sitelere, yak?n gelecekte aç?lcak dört y?ld?zl? otellerle kom?u.. tem otoyolu ve e5 karayolu aras?nda uzan?yor.. formula 1 bölgesine, koç ilkö?retim okulun'na ve lisesi'ne, sabanc?, alarko ve okan üniversitesi'ne, anadolu sa?l?k - john hopkins hastanesi'ne, istanbul outlet park'a çok yak?n.. yak?n gelecekte marmaray projesiyle birle?ecek sabiha gökçen havaalan?'Ndan ?ehir d???na, pendik h?zl? feribot ve denizotobüsü iskelesi sayesinde istanbulun her yerine kolay ve hemen gitme olana??.. gitmenin ve dönmenin keyfini ç?kar?n.
Mimariye Minimal Bir Yakla??m... 1
Mimariye Minimal Bir Yakla??m... 2
House Properties
Properties
Otopark Yüzme Havuzu Güne?lenme Teras? Tenis Kortu
Çok Amaçl? Spor Alan? Fitness Salonu Spa Merkezi Resepsiyon
Posta Merkezi Çama??rhane Oda Temizleme Kaç?? Yolu
Yang?n Merdiveni Acil Durum Ayd?nlatmas? Kameral? Güvenlik Sistemi Güvenlik Elektronik Sistemler
House Types
Stüdyo Daire
Flat
No of rooms: Studio
35 m2
1+1 Daire
Flat
No of rooms: 1+1
42 m2
2+1 Daire
Flat
No of rooms: 2+1
79 m2
3+1 Daire
Flat
No of rooms: 3+1
97 m2
Homepage | For Sale Properties | For Rent Properties | Place an advertisement | Corporate | Help | Contact
© 2006 - 2018 Emlak Jet® | www.emlakjet.com
Turkish for sale property Turkish for rent property
Türkçe | English
Real Estate Agency Search | Bargain Price Ads. | Fire Sale | All Ads. | Housing Developments