Real Estate Site or Turkey, Property For Sale and For Rent.
Homepage Turkish for sale property Turkish for rent property Frequently Asked Questions
Türkçe | English
Detailed Search
24.06.2018 | 11:52
Real Estate Agency Search Bargain Price Ads. Fire Sale Housing Developments
Emlak Jet Homepage >Housing Developments>Felicia Evleri
Housing Developments New Housing Developments
Felicia Evleri
Menu
Housing Developmens Home Page
House Types
House Properties
Contact
Contact
Name Felicia Evleri
Square meter 72 m2 - 303 m2
Building Company Beyazlar Grup
District
# of rooms 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1, 7+1
Price range ---------
Deadline ---------
www.feliciaevleri.com
Size Mutlulu?un Resmini Yapt?k
Mü?teri beklentilerine uygun hizmetlerin en iyi ko?ullarda ve zamanda sunarak, “ko?ulsuz mü?teri memnuniyeti” sa?lamak.
En son teknolojik geli?meleri takip ederek, ulusal ve uluslar aras? standartlarda uygun projeler ve hizmetler gerçekle?tirmek.
Küresel rekabet ortam?nda en uygun maliyet ve kalitedeki hizmetleri mü?teriye ula?t?rarak, rekabet gücümüzü artt?rmak.
Tedarikçi ve tedarikçilere güvene dayal? bir i?birli?i içinde olmak
Gerçekle?tirdi?imiz tüm faaliyetlerde, çevreyi koruma ve toplumun menfaatlerini koruma ilkesini benimsemek
Verimlili?i artt?rmak amac?yla e?itim ve motivasyon faaliyetlerine gereken önemi vermek.
?? hacmini sürekli geli?tirerek, ülke ekonomisine katk?da bulunmak
Geli?en ve de?i?en ?artlara paralel olarak Kalite Yönetim Sistemimizde sürekli iyile?tirmeler yapmak.
Mü?teri memnuniyetini en üst seviyede sa?lamak ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinlik ve süreklili?ini artt?rmakt?r.
S?STEM? OLU?TURAN TEMEL DE?ERLER:
- Kaliteden ödün vermeden; sonuçland?r?lan tüm projelerde, tasar?m, malzeme, i?çilik ve hizmet kalitesinde, dünya standartlar?na ula?mak
- Yasal mevzuat ve sözle?melerin gereklerini eskizsiz yerine getirmek
- Projelerin planlama ve tasar?m a?amas?nda insan normlar? baz al?n?p, uygulamalarda ise etkin bir kontrol ve takipte en yüksek kalite seviyesini yakalamak.
- Çal??anlar?n bilgi ve birikimlerinde en verimli ?ekilde yararlanmak için uyumlu bir tak?m çal??mas? sa?lamak
- Bireysel geli?imi destekleyecek ?irket içi e?itimlere, hizmet kalitesini en yükse?e ta??mak.
- Kalite yönetim Sistemi’nin etkinli?ini ve sürekli iyile?tirilmesini sa?layacak faaliyetleri sürdürmek.
- Do?aya ve insana sayg? ilkesiyle, çevre ile ilgili tüm yasal ?artlara uyarak, do?al kaynaklar? koruyacak tedbirleri almak.
Projemiz'de Kapal? Otopark, Asansör, Havuz, Fitness Center ve Güvenlik standartt?r. 6.378 m² alan üzerine kurulu 4 Bloktan olu?an Felicia Evleri'nde, 75 Daire ve 21 Dükkan Bulunmaktad?r.
* A ve B Blok > Her Blokta 18 Daire ve 6 Dükkan Bulunmaktad?r.
Giri? Katlar dükkan olup, 1. Katta 2 Adet, 2.3. ve 4. Katlarda 4 Adet Daire, Son Katlarda ise 4 Adet Dubleks Daire bulunmaktad?r.
* C Blok > Toplam 24 Daire ve 5 Dükkan Bulunmaktad?r.
1.2.3. Katlarda 6 Daire, 4. Katta 6 Adet Dubleks Bulunmaktad?r.
* D Blok > Toplam 15 Daire ve 5 Dükkan olup;
1.2. Katlarda 5'er Daire 3. Katta ise 5 Adet Dubleks Bulunmaktad?r.
Daire m² Bilgileri a?a??daki gibidir;
1+1 72 m² / 2+1 130 m² / 3+1 175 m² / 4+1 208 m² / 5+1 180 m² / 6+1 275 m² / 7+1 303 m²
Size Mutlulu?un Resmini Yapt?k 1
Size Mutlulu?un Resmini Yapt?k 2
House Properties
Properties
Fitness Merkezi Ko?u Parkuru Yürüyü? Parkuru Sauna
Hamam Aç?k Havuz Çocuk Havuzu Çocuk Park?
Oyun Alan? Kapal? Otopark Aç?k Otopark Görüntülü Diafon
24 Saat Güvenlik Güvenlikli Giri?
House Types
A B BLOK
Flat
No of rooms: 3+1
175 m2
C BLOK
Flat
No of rooms: 2+1
150 m2
D BLOK
Flat
No of rooms: 3+1
175 m2
Homepage | For Sale Properties | For Rent Properties | Place an advertisement | Corporate | Help | Contact
© 2006 - 2018 Emlak Jet® | www.emlakjet.com
Turkish for sale property Turkish for rent property
Türkçe | English
Real Estate Agency Search | Bargain Price Ads. | Fire Sale | All Ads. | Housing Developments