Real Estate Site or Turkey, Property For Sale and For Rent.
Homepage Turkish for sale property Turkish for rent property Frequently Asked Questions
Türkçe | English
Detailed Search
21.06.2018 Thursday | 14:48
Real Estate Agency Search Bargain Price Ads. Fire Sale Housing Developments
Emlak Jet Homepage >Housing Developments>Çukurova Adanus Park
Housing Developments New Housing Developments
Çukurova Adanus Park
Menu
Housing Developmens Home Page
House Types
House Properties
Contact
Contact
Name Çukurova Adanus Park
Square meter 73 m2 - 164 m2
Building Company Çukurova Gayrimenkul - İnşaat
District
# of rooms 1+1, 2+1, 3+1
Price range ---------
Deadline 2011
www.adanuspark.com
Ya?am?n Her An?nda
1993 y?l?ndan beri Adana ve Mersin'de birçok kaliteli ve lüks konut projesi teslim eden, Çukurova Gayrimenkul & ?n?aat, 15'inci ?antiyesi olan Adanus Park konutlar?, size ihtiyac?n? hissetti?iniz kalite ve güveni bir arada bulabilece?iniz bir ya?am sunuyor. Modern ya?am?n tüm gerekliliklerini bir araya getirerek manzaras?yla, kalitesiyle, sosyal imkanlar?yla sakinlerine seçkin bir ya?am tarz? sunan Adanus Park, ?stanbul'un yeni çekim merkezi Kartal'?n konum olarak en stratejik noktas?nda yer alan, etraf? yollarla çevrili, yar?m ada ?eklinde bir arazi üzerinde kuruluyor. Marmara denizi ve Adalar?n e?siz manzaras?n?n hakim oldu?u proje, her detay?n özenle incelenip tasarland???, ak?ll? çözümlerle ya?am kalitenizin yükseltilmesi anlay???yla donat?ld?.

Kartal'?n en prestijli projelerinden olan AdanusPark, Kartal, Tem ba?lant? otoyolu üzerindeki 10 bin m2 arsa üzerine 180 dairelik residence konforuna sahip bir ?ekilde in?a ediliyor.

Aile olgusu öneminin bilinciyle Adanus Park, daire say?s?n?, metrajlar?n?, güvenli, ferah ve huzur içinde ya?an?lmas? üzerine kurulmu? bir projedir.

AdanusPark, ideal bir ya?ama dair en güvenli, en fonksiyonel ve keyifle ya?abilir mekanlar için TAGO mimarl?k Gökhan Aktan Altu? ve Tatsuya Yamamoto taraf?ndan projelendirildi.

En son Deprem yönetmeli?ine ve yüksek in?aat kalitesiyle Adanus Park Projesi maksimum dayan?ml? granit kaya zemini üzerine in?a edilmektedir. C-35 s?n?f? beton kullan?lacak olan AdanusPark projesi, ?n?aat altyap?s?n? ve binalar?n iç donan?m ürünlerini yüksek kaliteli markalardan olu?turmakla sizin için güvenli, ferah, huzurlu, sorunsuz bir ya?am?n kap?lar?n? aç?yor.

Adanus Park projesinde 1+1 , 2+1, 3+1, 5+1 olarak sadece 180 adet residence konforuna sahip daireler toplam 3 blokta bulunmaktad?r. Brüt olarak 73,25m2 , 127,15m2, 128.36m2, 155,83m2, 164,55m2, 287,22m2 olan daire tipleri ile ihtiyac?n?za yönelik en isabetli seçene?i belirleyebilirsiniz.

Adanus Park projesinin yüzde 84'lük bölümü ye?il alana peyzaj uygulamas? olarak ayr?lacakt?r. Aç?k yüzme havuzu, Güne?lenme teras?, Çocuk oyun park?, Yürüme parkurlar? , Basketbol sahas?, Fitnes center, Hobi salonu gibi Sosyal tesislerin bulundu?u projede Çukurova Gayrimenkul & ?n?aat'?n çevre duyarl?l??? bilinci ile otoparklar? da tamamen yeralt?nda olacak. Her daireye en az bir araçl?k ayr?ca misafir araçlar içinde aç?k otopark tahsis edilecektir. Konutlar?n hemen alt?nda ise daire sahibine sunulacak müstakil depo alan? evinizdeki fazla olan her ?eye yer verecektir.

Adanus Park projesi her türlü ula??m arac?na maksimum 10 dakika uzakl?ktad?r. Örne?in Ba?dat caddesine sahil yolundan 15-18 dakika ve Uluslararas? Sabiha Gökçen Havaliman?'na 10 dakika gibi k?sa bir zamanda varabilirsiniz. Yeni yap?lmakta olan Kartal- Kad?köy metro hatt?na yürüme mesafesi 500 metre ve Anadolu TCDD demiryolu Kartal ?stasyonuna araçla 4 dakika uzakl?kta olan bu iki rayl? ula??m sistemiyle ?stanbulun her taraf?na Avrupa standartlar?nda ula??m sa?lanabilecektir. Yine 4 dakikal?k yak?nl?kta Kartal ?stanbul Deniz Otobüsleri Liman?'ndan Yalova, Kabata?, Adalar, Bostanc?, istikametlerine kolayca ula??labilmektedir. Ayr?ca Tem ba?lant? yoluyla Levente 2'nci köprüden 18-20 dakikada ula?abilirsiniz. Dünyan?n en büyük Adliye Saray?na 2 dakika, M-1Tepe , Real - Praktiker ve Kartal Outlet Al??veri? Merkezinin en yak?n s?n?r kom?usudur. AdanusPark projesi her zaman en kolay ve en h?zl? ula??lan bir nokta olmakla birlikte yat?r?m de?eri olarakta kar??l???n? fazlas?yla art?racakt?r.

SOSYAL YA?AM

Adanus Park projesinin yüzde 84'lük bölümü ye?il alana peyzaj uygulamas? olarak ayr?lacakt?r. Aç?k yüzme havuzu, Güne?lenme teras?, Çocuk oyun park?, Yürüme parkurlar? , Basketbol sahas?, Fitness center, Hobi salonu gibi sosyal tesislerin bulunacakt?r.

Sitenin küçük olmas?, sosyal ya?ant?y? hareketlendirecek zemini sa?lamaktad?r. Günümüzde kalabal?k sitelerin artmas?yla azalan kom?uluk ili?kileri, Adanus Park'?n s?cak ortam? ve toplu olarak yapaca?? aktiviteler ile artacakt?r.

Sizlerin daha mutlu ve huzurlu bir ortamda ya?ayabilmesi için Adanus Park'ta daire sat?lacak ki?ilerin site hayat?na uygun olmas?na özellikle özen gösterilecektir.

Detayl? bilgi için; www.adanuspark.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

HAKKIMIZDA

Çukurova Gayrimenkul - ?n?aat
1993 y?l?nda bir aile ?irketi olarak kurulan 15 y?ll?k geçmi?i ile gayrimenkul ve in?aat sektöründe yenilikçi, çevreci ve mü?teri odakl? bir anlay??la faaliyetlerini bugüne kadar sürdüren ?irket, toplam 14 nitelikli in?aat projesi bitirmi?tir. Mersin'de Toplam 500 dairelik Avrupal? mü?terilere yönelik yazl?k Liparis 4 ve Liparis-2 projelerinde yap?mc? ortak olarak yer alm??, Adana'da Çukurova ad?yla çe?itli projeleri in?a etmi? ve son y?llarda Platin A.?. ( Yüzevler Platin Konutlar?, Toros Platinkent ), TMT Grup (Gölvadi Evleri ), Kent Yap? ( Eserkent ) ad? alt?nda özel ve nitelikli konut projelerini hayata geçirmi?tir. ?stanbul'da Adanus Park ad?yla nitelikli bir site projesine 2008 ba??nda ba?layacak olan ?irket, Gayrimenkul ve ?n?aat sektöründe aktif olarak yer almaya devam etmektedir. Tüm ?irketleri Son grup ad? alt?nda tek çat? da toplam??t?r. Sa?l?kl? ?ekilde ?irketlerin geli?mesi için çal??maktay?z.
Ya?am?n Her An?nda 1
Ya?am?n Her An?nda 2
House Properties
Properties
Ko?u - Yürüyü? Parkuru Basketbol Fitness Merkezi Havuz - Aç?k
Çocuk Park? Oyun Alan? 24 Saat Kamera Kontrollü ?ntercom Sistemi
24 Saat Güvenlik Güvenlikli Giri?
House Types
Tip 1
Flat
No of rooms: 1+1
73 m2
Tip 2
Flat
No of rooms: 2+1
127 m2
Tip 3
Flat
No of rooms: 3+1
164 m2
Tip 4 Dubleks
Flat
No of rooms: 5+1
288 m2
Tip 5
Flat
No of rooms: 3+1
128 m2
Homepage | For Sale Properties | For Rent Properties | Place an advertisement | Corporate | Help | Contact
© 2006 - 2018 Emlak Jet® | www.emlakjet.com
Turkish for sale property Turkish for rent property
Türkçe | English
Real Estate Agency Search | Bargain Price Ads. | Fire Sale | All Ads. | Housing Developments